Om Værebro Å

Åens løb

Med sit ca. 153 km2 store opland og sit ca. 35 kilometer lange løb er Værebro Å en af de længste åer i Nordsjælland. Den tager sit udspring i Smørmosen. som er et ca. 150 ha mose- og engområde, der er opstået som kildevæld i lavninger, der fremkom ved isens afsmeltning i slutningen af sidste istid. Fra sit udspring i Smørmosen og på sin vej vestover mod Roskilde Fjord løber Værebro Å sammen med en række andre åer i oplandet.

På sin vej fra Smørmosen er åen blot et mindre vandløb, der også bærer navnet Tibberup Å, før den når frem til Søndersø. Fra Søndersø fortsætter åen under navnet Jonstrup Å ind til åen løber sammen med Bunds Å ved Knardrup, og vandløbet får status af en å under navnet Værebro Å.

Åen forenes i dette område med en række mindre vandløb, hvoraf Damvad Å, Veksømose vandløbet og Veksø Rende udgør de største tilløb. Senere løber Stenløse Å til, som et væsentligt vandløb.

Fra et udspring ca. 20 meter over DVR90 i Smørmosen er niveauet i området omkring Veksø Mose faldet til ca. 4 meter, hvorfor faldet på resten af åens ca. 15 km vej mod Roskilde Fjord er beskedent.

Åens historie

Værebro Å har gennem årtusinder udgjort en vigtig grænse mellem Nordsjælland og områderne syd for åen, idet åen såvel som vådområderne var betydeligt større førhen, og åen dannede således en naturlig barriere. Arkæologiske fund i området vidner om betydelige aktiviteter igennem flere tusinde år, og Værebro Å har spillet en stor rolle for de mennesker, som levede på egnen.

Værebro Å oplandet er præget af sidste istid og ikke mindst isens afsmeltning, som skabte brede tunneldale og lavninger, og i stenalderen udgjorde Værebro Å en arm af Roskilde Fjord.

Åen tager sit navn af Værebro i Jyllinge, som i datiden udgjorde det eneste egnede overgangssted på åens nedre strækning.

I middelalderen var denne bro stærkt befærdet og undersøgelser af pælene fra den gamle Værebro viser, at broen er bygget i 735. Historiebøgerne nævner bland andet, at Erik Ejegods søn Erik Emune i 1133 slog kong Niels i et slag ved Værebro.

Åens administrative afgrænsning

Værebro Å løber igennem Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Furesø Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune og Roskilde Kommune, men oplandet omfatter også Allerød Kommune, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune. Åen og dets opland er således også en del af både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

(Kilder: Egedal Leksikon, Wikipedia, Den Store Danske, Panoptikonet m.fl.)

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.